Chinese Skype 296 中文

  •  
  • 897
  • 0
  • 11
  • Mandarin 
Mar 15, 2016 07:25
不用担心拼音,它帮助我看汉字。对我来说,拼音是有效系统学习中文。对我来说,广东话比中文更难因为它缺乏有效拼音系统。日文和俄语类似于中文,因为他们用罗马系统。我的生活无拼音会很难。

Don't mind the pinyin, it helps me read the Hanzi. For me, pinyin is a effective system to study Chinese. For me, Cantonese is harder than Chinese because it lacks a effective pinyin system. Japanse and Russian are similar to Chinese because they use a roman letter system. My life without pinyin would be hard.

Buyong danxin pinyin ta bangzhu wo kan hanzi. Dui wo lai shuo, pinyin shi youxiao xitong xuexi zhongwen. Dui wo lai shuo, guangdonghua bi zhongwen geng nan yinwei ta quefa youxiao pinyin xitong. Riwen he eyu leisi yu zhongwen, yinwei tamen yong luoma xitong. Wo de shenghuo wu pinyin hui hen nan.