Mandarin Skype 393 中文

  •  
  • 324
  • 2
  • 8
  • Mandarin 
Nov 10, 2016 11:30
在逗留的时间结束后,我去了自助餐。我很兴奋因为有百分之五十工作折扣券。我房间收费午餐。这个餐馆是大空间和不拥挤。

At the end of my stay, I went to the buffet. I was excited because I had a fifty percent work discount. I charged the lunch to my room. This restaurant is spacious and not crowded.

zai douliu de shijian jieshu hou, wo qule zizhuchan. wo hen xingfen yinwei you bai fen zhi wushi. wo fangjian shoufei wucan. zhege canguan shi da kongjian he bu yongji.