Mandarin Skype 365 1-a 中文

  •  
  • 226
  • 1
  • 2
  • Mandarin 
Aug 11, 2018 06:23
我有好的消息。我会呆在Moscow从九月四到九月六。我之前到达Moscow,我有一个很长停站在Warsaw。有很多看和做在短的时间。 你需要富有去俄国。

I have good news. I will stay in Moscow from September 4 to September 6. Before I arrive in Moscow, I have a long stop in Warsaw. There is a lot to see and do in a short time. You have to be rich to visit Russia.

wo you hao de xiaoxi. wo daizai moskow cong jiu yue si dao jiu yue liu. wo zhiqian daoda moscow, wo you yige hen zhang tingzhan zai warsaw. you henduo kan he zuo zai duan de shijian. Ni xuyao fuyou qu Russia.