Chinese Practice 47 中文

  •  
  • 754
  • 0
  • 4
  • Mandarin 
Sep 9, 2013 12:55
最早可以到极点登记?在退房之后我离开酒店的。中文和日文是我喜欢的语言。如果我得到了工作我会再来这里。

What is the earliest I can check in? After checkout I will leave the hotel. Chinese and Japanese are languages I like. If I get the job, I will return here.

Zuìzǎo kěyǐ dào jídiǎn dēngjì? Zài tuì fáng zhīhòu wǒ líkāi jiǔdiàn de. Zhōngwén hé rìwén shì wǒ xǐhuan de yǔyán. Rúguǒ wǒ dédàole gōngzuò wǒ huì zàilái zhèlǐ.