Mandarin Skype 392 中文

  •  
  • 400
  • 0
  • 11
  • Mandarin 
Nov 8, 2016 11:18
我去度假以前,我通知我的信用卡公司我的度假。在俄国我用了它随地。没有人不知道为什么我的信用卡不能用在商场。它是困惑和奇怪。我整个时间留着平静。

Before I went on vacation, I let my credit card company know about my vacation. In Russia, I used it everywhere. Nobody knows why my credit cards didn't work in the shopping mall. It is confusing and strange. The whole time I kept calm.

Wo qu dujia yiqian, wo tongzhi wo de xinyongka gongsi wo de dujia. zai eguo, wo yongle suidi. meiyouren bu zhidao weishenme wo de xinyongka bu neng yong zai shangchang. ta shi kunhuo he qiguai. wo zhengge shijian liuzhe pingjing.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app