Mandarin Skype 395 中文

  •  
  • 521
  • 1
  • 9
  • Mandarin 
Nov 14, 2016 09:17
波兰语类似于俄语。不幸的是,我不可以说波兰语。我错过很多机会练习在Warsaw。我不担心因为他们说足够的英文。Poland有很多历史。

Polish is similar to Russian. Unfortunately, I can't speak Polish. I missed a lot of opportunities to practice in Warsaw. I was not worried because they could speak enough English. Poland has a lot of history.

bolanyu leisi yu eyu. buxing de shi, wo bu keyi shuo bolanyu. wo cuoguo henduo jihui lianxi zai warsaw. wo bu dan xin yinwei tamen shuo zugou de yingwen. Poland you henduo lishi.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app