Japanese Skype 日本語 4

  •  
  • 300
  • 0
  • 3
  • Japanese 
Jun 17, 2014 15:50
誰と一緒にサッカーゲームを見ますか?次のサッカーゲームはいつですか?私は正しい言っていましたか?ここに午前七時以降いつでも行く事ができます。訂正していただきありがとうございます。

Who will you watch the soccer game with? When is the next soccer game? Did I say that correct? You can come here anytime after 7am. Thanks for your correction.

Dare to issho ni sakkāgēmu o mimasu ka? Tsugi no sakkāgēmu wa itsudesu ka? Watashi wa tadashī gen tte imashita ka? Koko ni gozen nana-ji ikō itsu demo iku koto ga dekimasu. Teisei shite arigato gozaimasu.