Chinese Skype 215 中文

  •  
  • 600
  • 2
  • 8
  • Mandarin 
Jan 12, 2015 15:45
我有一个问题谈论我的健康保险。如果我去医院,有一个收费?跟随路标到酒店的后面。我总是给客人方向。

I have a question about my health insurance. If I go to the hospital, is there a charge? Follow the signs to the back of the hotel. I always give directions to the guests.

Wǒ yǒu yīgè wèntí tánlùn wǒ de jiànkāng bǎoxiǎn. Rúguǒ wǒ qù yīyuàn, yǒu yīgè shōufèi? Gēnsuí lùbiāo dào jiǔdiàn de hòumiàn. Wǒ zǒng shì gěi kèrén fāngxiàng.