Japanese Skype 日本語 7

  •  
  • 277
  • 1
  • 5
  • Japanese 
Jun 26, 2014 17:43
午後三時前にので、私はチェックインできません。私はまれにこの近くに日本人に会いませんでした。部屋に誰かが十五分荷物を持つてくります。仕事あとで私はこの予約とても間違いを予告します。

I can't check in because it is before 3pm. I rarely see Japanese people around here. Somebody will bring your luggage to your room in 15 minutes. After work, I noticed this reservation has many mistakes.

Gogosanji mae ninode, watashi wa chekkuin dekimasen. Watashi wa mare ni kono chikaku ni nihonjin ni aimasendeshita. Heya ni darekaga jūgobun nimotsu o motsute kurimasu. Shigoto ato de watashi wa kono yoyaku totemo machigai o yokoku shimasu.