Tagalog Skype 5

  •  
  • 589
  • 2
  • 8
  • Tagalog 
Jul 25, 2014 16:52
Ang iyong papa ninyo nagtrabaho sa cocina? Opo, paano kayo alam? Sinabi sa akin ang kaibigan ko kahapon. Ano po ang pangalan niya? Gaano ka na katagal na nagtatrabaho dito niya? Paano kilala mo ba si Myrene? Kami nakilala sa trabaho.

Does your father work in the kitchen? Yes how did you know. My friend told me yesterday. What is his name? How long has he worked here? How do you know Myrene? We met at work.