Chinese Skype 260 中文

  •  
  • 692
  • 2
  • 7
  • Mandarin 
Oct 29, 2015 11:45
我本来是去俄罗斯。但是,我需要更改我的飞行因为发生了一些事。我惊讶因为他不回答我。我觉得如果有兴趣聘请我,他会回答了我。因此,我会呆在这里。

I was supposed to go to Russia. But I had to cancel my flight because something happened. I was surprised because he did not answer me. I think if he wanted to hire me, he would have answered me. So I will stay here.

Wo benlai shiqu elusi. Danshi, wo xuyao gengai wo de feixing yinwei fashingle yixie shi. Wo jingya yinwei ta bu huida wo. Wo juede ruguo xingqu wo, ta hui huidale wo. Yinci, wo hui dai zai zheli.