Tagalog Skype 26

  •  
  • 534
  • 1
  • 3
  • Tagalog 
Mar 27, 2016 13:01
Kailan lang ako ay nagaroon maraming pagbagabo sa aking buhay. Kailan lang, inilipat ako sa ibang lungsod. Umaasa ako na hanapin magtrabaho ikaw sa Qatar. Saan kayo ngayon?

Recently I had many changes in my life. Recently I moved to a different city. I hope you found work in Qatar. Where are you now?