Tagalog at work 5

  •  
  • 481
  • 0
  • 5
  • Tagalog 
May 17, 2014 15:50
Ito po ba ang unang beses na pagpunta niya dito? Gaano ka na katagal nanatili dito? Anong gusto mong manood ang palabas ninyo? Kailan pupunta kayo sa bahay? Gusto mo bang ang isa pang inumin? Gusto kong isa pang inuming. Simula noong nagkakilala kami, pagbutihin ang Tagalog ko.

Is this her first time here? How long are you staying here? What show do you want to want to see? When will you go home? Do you want another drink? I want another drink. Since we last met, I improved my Tagalog.