Mandarin Hellotalk 612 中文

  •  
  • 56
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Jan 22, 2020 09:10
周末在酒店是忙,我需要那里。我的周末是星期一和星期二。对,工作时刻表在酒店行业不正常。我一个星期有时工作六天。 我在假期需要工作。

The weekend at the hotel is busy, I am needed there. My weekend is Monday and Tuesday. Work schedules in the hotel industry are not normal. I sometimes work six days a week. I had to work on the holiday.

zhoumo zai jiudian shi mang, wo xuyao nali. wo de zhoumo shi xingqiyi he xinqier. dui, gongzuo shike biao zai jiudian hangye bu zhengchang. wo yige xingqi you shi gongzuo liutian. wo zai jiaqi xuyao gongzuo