Chinese Practice 74 中文

  •  
  • 627
  • 5
  • 6
  • Mandarin 
Nov 27, 2013 14:55
我是舒服跟中国人一起说中文。这个钥匙为了开门。我工作努力为了找到了这个工作。我学习努力中文因为有很都机会。

I am comfortable speaking Chinese with Chinese people. This key is to open the door. I worked hard to find this job. I study Chinese hard because there are alot of opportunities.

Wǒ shì shūfú gēn zhōngguó rén yīqǐ shuō zhōngwén. Zhège yàoshi wèile kāimén. Wǒ gōngzuò nǔlì wèile zhǎodàole zhège gōngzuò. Wǒ xuéxí nǔlì zhōngwén yīnwèi yǒu hěn dōu jīhuì.