Open and Close 中文

  •  
  • 821
  • 9
  • 1
  • Mandarin 
Dec 26, 2012 17:16
饭店常每天开。商店关门了。我开门, 然后我关门了门。超市从来没有关门。

The hotel is always open every day. The store is closed. I open the door, then I close the door. The supermarket never closes.

Fàndiàn cháng měi tiān kāi. Shāngdiàn guānménle. Wǒ kāimén, ránhòu wǒ guānménle mén. Chāoshì cónglái méiyǒu guānmén.