Mandarin Skype 624 中文

  •  
  • 172
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Jun 27, 2019 06:29
我喜欢我的Marriott工作在Detroit。不幸的是,我需要在十一月离开。我搬到Detroit以后,我的爸爸的健康更糟了。这是很沮丧因为我刚刚搬到了这里。

I like my Marriott job in Detroit. Unfortunately, I need to leave by November. After I moved to Detroit, my dad's health has gotten worse. It is so frustrating, because I just moved here.

wo xihuan wo de gongzuo zai detroit. buxing de shi, wo xuyao zai shiyue likai. wo bandao detroit yihou, wo de baba de jiankang gengzaole. zhe shi hen jusang yinwei wo ganggang bandaole zheli.