Mandarin Skype 563 中文

  •  
  • 99
  • 1
  • 2
  • Mandarin 
Feb 24, 2019 06:57
我期望交通在Jakarta坏,但是它不错了。我对Indonesian的食物很印象。我有只一个抱怨,很多地方没有接受信用卡。我很满意因为我能够跟Indonesia人练习印度尼西亚语。我忘了我的适配器,但是酒店雇员允许我借用一个。

I expected traffic in Jakarta to be bad, but it wasn't too bad. I was so impressed by Indonesia food. I only had one complaint, many places did not accept credit card. I am satisfied because I was able to practice Indonesian with Indonesian people. I forgot my adapter, but the hotel employee allowed me to borrow one.

wo qiwang jiaotong zai jakarta huai, danshi ta bucuole. wo dui indonesia de shiwu hen yinxiang. wo you zhi yige baoyuan, henduo difang meiyou jieshou xinyongka. wo manyi yinwei wo nenggou gen indonesian ren lianxi yinduxinyayu. wo wangle wo de shipeiqi, danshi jiudian guyuan yunxu wo jieyong yige.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app