Mandarin Hellotalk 630 中文

  •  
  • 34
  • 0
  • 0
  • Mandarin 
Aug 19, 2019 06:27
在你的工作你跟顾客用什么外语?你可以练习英文很多,对吧?你们工作很多天!任何比五天是很压力。

At your work what foreign languages do you use with customers? You can practice a lot of English, right? You guys work so many days! Anything more than five days of work is stressful.

Zài nǐ de gōngzuò nǐ gēn gùkè yòng shénme wàiyǔ? Nǐ kěyǐ liànxí yīngwén hěnduō, duì ba? Nǐmen gōngzuò hěnduō tiān! Rènhé bǐ wǔ tiān shì hěn yālì.