At what time 2 中文

  •  
  • 831
  • 9
  • 3
  • Mandarin 
Sep 29, 2012 14:13
明天我四点开始工作。我十二点完成工作。我八点吃晚餐。我在房子五点练习中文.

Tommorow I start work at 4. I finish work at 12. I eat dinner at 8. I study chinese at home at 12.

Míngtiān wǒ sì diǎn kāishǐ gōngzuò. Wǒ shí'èr diǎn wánchéng gōngzuò. Wǒ bā diǎn chī wǎncān. Wǒ zài fángzi wǔ diǎn liànxí zhōngwén
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app