Mandarin Skype 366 中文

  •  
  • 501
  • 1
  • 6
  • Mandarin 
Aug 12, 2016 16:07
我学习很多从我的错误。我觉得上个星期留言发送了。我刚刚注意到没有上网连接。上网时弱,不强大。我的上网连接时弱楼上。自从开始, 上网连接不连贯性和很弱。

I learned a lot from my mistakes. I thought last week I sent the message. I just realized that I had no internet connection. The internet connection is weak, not strong. My internet connection is weak upstairs. From the beginning, the internet connection is not consistent and very weak.

wo xuexi henduo cong wo de cuowu. wo juede shangge xingqi liuyan fasongle. wo ganggang zhuyidao meiyou shangwang lianjie. shangwang shi ruo, bu qiangda. wo de shangwang lianjie shi ruo loushang. zicong kaishi, shangwang lianjie bu lianguan xing he hen ruo.