Warm weather 中文

  •  
  • 875
  • 6
  • 5
  • Mandarin 
Sep 25, 2012 10:28
昨天的天气冷。今天的天气冷和晴朗的。我希望明天的天气温。我们喜欢天气的温。

Zuótiān de tiānqì lěng. Jīntiān de tiānqì lěng hé qínglǎng de. Wǒ xīwàng míngtiān de tiān qìwēn. Wǒmen xǐ huān tiānqì de wēn.

Yesterday's weather was cold. Todays weather was cold. I hope tomorrow is warm. We like warm weather.