Describing Spain in 中文

  •  
  • 716
  • 8
  • 3
  • Mandarin 
Sep 21, 2012 14:40
我在马德里和每天是有趣。西班牙的天气是温和晴朗。所有西班牙食物很好吃。西班牙人是有好的。

I was in Madrid and everyday was interesting. The weather in Spain was warm and sunny. All Spanish food was good. The Spanish people are very nice.

Wo zai mǎdélǐ he meitian shi youqu. Xibanya de tianqi shi wen he qinglang. Souyou xibanya shiwu hen hao chi. Xibanya ren shi you hen de.