The best food of 西班牙

  •  
  • 787
  • 4
  • 2
  • Mandarin 
Sep 19, 2012 16:12
这是我的最喜欢食物的西班牙。它叫小吃 "Tapas". 它是很好吃。这是我的第一次在西班牙。每次我吃小吃,我满。

This is my favorite food from Spain. Its called Tapas. It is very good food! This was my first time in Spain. Everytime I ate Tapas, I was full!

Zhè shì wǒ de zuì xǐhuan shíwù de xībānyá. Tā jiào xiǎochī"Tapas". Tā shì hěn hào chī. Zhè shì wǒ de dì yī cì zài xībānyá. Měi cì wǒ chī xiǎochī, wǒ mǎn.