Lunch in 中文

  •  
  • 953
  • 3
  • 2
  • Mandarin 
Aug 31, 2012 09:26
午餐在哪里?午餐不在前厅,在水池。午餐是在什么时候?午餐是在12点。在午餐的食物有很多。

Wǔcān zài nǎlǐ? Wǔcān bùzài qián tīng, zài shuǐchí. Wǔcān shì zài shénme shíhou? Wǔcān shì zài 12 diǎn. Zài wǔcān de shíwù yǒu hěnduō.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app