Chinese Practice 39 中文

  •  
  • 631
  • 4
  • 4
  • Mandarin 
Aug 14, 2013 05:54
你住在附近吗?这里有好吃的餐馆吗?你们想要吃快餐?所有的餐馆这里开门到更晚。

Do you live near here? Is there any good restaurants around here? Do you guys want a snack? All the restaurants around here are open late.

Nǐ zhù zài fùjìn ma? Zhè li yǒu hào chī de cānguǎn ma? Nǐmen xiǎng yào chī kuàicān? Suǒyǒu de cānguǎn zhèlǐ kāimén dào gèng wǎn.