At last! 漢字 on my computer

  •  
  • 682
  • 7
  • 6
  • Japanese 
Jun 18, 2012 16:42
最後に!コンピユタで漢字を書いて、見出しました。以前、IPADでLang-8のぶんを書きました。とてもおそいかったです。今、コンピユタでぶんを書きます。とても早いです.

Finally! I discovered how to write kanji on my computer. Previously, I used an IPAD to write Lang-8 senetences. It was very slow. Now, I write sentences with my computer. It is so fast!

Saigo ni! Konpyuta de kanji wo kaite, miidashimashita. Izen, Ipad de lang-8no bun wo kakimashita. Totemo osoikatta desu. Ima, pasakon de bun wo kakimasu. Totemo hayai desu.