Chinese Practice 42 中文

  •  
  • 597
  • 0
  • 5
  • Mandarin 
Aug 21, 2013 05:52
我要问你一个问题。我把餐巾在厨房。谢谢你的帮助!我把订餐在袋。你可以把菜单在桌子上?

I want to ask you a question. I put the napkin in the kitchen. Thanks for your help. I put the takeout food in the bag. Can you put the menu on the table?

Wǒ yào wèn nǐ yīgè wèntí. Wǒ bǎ cānjīn zài chúfáng. Xièxiè nǐ de bāngzhù! Wǒ bǎ dìngcān zài dài. Nǐ kěyǐ bǎ càidān zài zhuōzi shàng?