Mandarin Skype 372 中文

  •  
  • 497
  • 0
  • 9
  • Mandarin 
Aug 24, 2016 16:50
我正在等我的老板审批我的度假请求。我很兴奋去俄国,但是我希望我的老板审批它。这个星期四我会知道。我希望他通知我快,所以我可以准备。Moscow是乐趣挑战。

I am waiting for my boss to approve my vacation request. I am excited to go to Russia, but I hope my boss approves it. I will know this Thursday. I hope that I know soon so that I can prepare. Moscow is a fun challenge.

Wo zhengzai deng wo laoban shenpi wo de dujia qingqiu. Wo hen xingfen qu eguo, danshi wo xiwang wo de laoban shenpi ta. zhege xingqisi wo hui zhidao. wo xiwang ta tongzhi wo kuai, suoyi wo keyi zhenbei. moscow shi lequ tiaozhan.