Chinese Practice 41 中文

  •  
  • 519
  • 0
  • 3
  • Mandarin 
Aug 18, 2013 05:13
你想进行付款吗?在餐馆我给雇员付款。这个网站教我中文。我带来订餐到我的家。我们都喜欢中国菜。

Do you want to make a payment? In the restaurant, I paid the employee(for the bill). This website teaches me Chinese. I brought the takeout food to my house. We all like Chinese food.

Nǐ xiǎng jìnxíng fùkuǎn ma? Zài cānguǎn wǒ gěi gùyuán fùkuǎn. Zhège wǎngzhàn jiào wǒ zhōngwén. Wǒ dài lái dìngcān dào wǒ de jiā. Wǒmen dōu xǐhuan zhōngguó cài.