Mandarin Skype 385 中文

  •  
  • 424
  • 2
  • 44
  • Mandarin 
Oct 21, 2016 06:44
在一天结束,我去了一家Georgian餐馆。我失望我没有可以点了扎薯条。我困惑菜单因为我不可以读Georgian字母。这是Georgian汉堡包不洋葱。所有的路标在俄语和Georgian字母。

At the end of the day, I went to a Georgian restaurant. I was disappointed I could not order french fries. I was confused by the menu because I can't read Georgian letters. This is a Georgian hamburger without onions. All of the signs were in Russian and Georgian letters.

zai yitian jieshu, wo qu le georgian canguan. wo shiwang wo bu keyi dianle
zha shutiao. wo kunhuo caidan yinwei bu keyi du georgian zimu. zhe shi georgian han bao bao bu yangcong. suoyou de lubiao zai eyu he georgian zimu.