Guest from Beijing 2 中文

  •  
  • 638
  • 8
  • 4
  • Mandarin 
Apr 24, 2013 15:51
Guest from Beijing 2 中文

你的留很好吗?在你的留,你有没有去城市?你每天忙吗?你觉得你返回这个酒店吗?你的飞行什么时候?

How was your stay? During your stay, did you go to the city? You were busy every day? Do you think you will return to this hotel? When is your flight?

Nǐ de liú hěn hǎo ma? Zài nǐ de liú, nǐ yǒu méiyǒu qù chéngshì? Nǐ měitiān máng ma? Nǐ juéde nǐ fǎnhuí zhège jiǔdiàn ma? Nǐ de fēixíng shénme shíhou?