To hope for something 日本語

  •  
  • 755
  • 5
  • 5
  • Japanese 
Sep 14, 2013 12:47
To hope = といいです??????

お客様の今日は良いといいです。私は仕事貰うといいです。お客様のご滞在はよいといいです。友達はものをするといいです。

I hope you have a good day today. I hope I get the job. I hope you have a good stay. I hope you can do it.

Okyakusama no kyō wa yoi to īdesu. Watashi wa shigoto morau to īdesu. Okyakusama no go taizai wa yoi to īdesu. Tomodachi wa mono o suru to īdesu.