Tagalog Skype 7

  •  
  • 769
  • 2
  • 8
  • Tagalog 
Aug 21, 2014 15:57
Handa ba kayo pupunta sa bahay? Handa na ako pupunta sa bahay ngayon. Kumusta ang nakatira sa Maynila? Sa tingin ko ang Nakatira sa Maynila ay masayang. May nakilala akong Pilipino bisita sa trabaho. Ano ang nangyari sa mga soda machine?

Are you ready to go home? I am ready to go home. How is it living in Manila? I think living in Manila is fun. I met a Filipino guest at work. What happened to the soda machine?
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app