Skyrim

  •  
  • 679
  • 10
  • 4
  • Japanese 
Jan 13, 2012 13:17
Skyrim は xbox360のゲムです。たのしくて、おもしろいです。私ののもじ(my character)はしょんいんです。かれはたくさんおかねをもちます。私のチームは七人います。かれらはしんせつで、たくみです。

Skyrim wa xbox360no gemí desu. Tanoshikute, omoshiroi desu. Watashi no nomoji wa shonin desu. Kare wa takusan okane wo mochimasu. Watashi no chimu wa nana nin imasu. Karera wa shinsetsude takumi desu.