Mandarin Skype 389 中文

  •  
  • 457
  • 0
  • 9
  • Mandarin 
Oct 29, 2016 10:16
我没有买东西,但是有一个更大问题。我不有回去到酒店。我本来用信用卡或借记卡为点了出租车。我的手机不能用在外国。我需要借用一个电话。这是沮丧的天。

I did not buy anything, however there was a bigger problem. I did not have a ride back to the hotel. I was supposed to use the credit card or debit card to order a taxi. My cell phone does not work in a foreign country. I needed to borrow a phone. This was a frustrating day.

wo meiyou mai dongxi, danshi you yige geng da wenti. wo buyou hui qu dao jiu dian. wo benlai yong xin yong ka huo jie ka wei dianle chuzu che. wo de shouji bu neng yong zai waiguo. wo xu yao jie yong yige dianhua. zhe shi jusang de tian.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app