Mandarin Skype 454 中文

  •  
  • 335
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Jun 29, 2018 07:12
总体来说,我觉得我的工作比你的工作很容易。最坏的事情对我的工作当客人有一个坏态度。酒店电脑系统是很难用。它是老和难找事情。

Overall I think my job is easier than yours. The worst thing about my job is when guests have a bad attitude. The hotel computer system is hard to use. It is old and hard to find things.

zongti lai shuo, wo juede wo de gongzuo bi ni de gongzuo hen rongyi. zui huai de shiqing dui wo de gongzuo dang keren you yige huai taidu. jiudian diannao xitong shi hen nan yong. ta shi lao he nan zhao shiqing.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app