Mandarin Skype 441 中文

  •  
  • 279
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
May 16, 2018 08:11
你不需要打扫房间,可以换床单。在这个楼层,所有房间的空的。你可以把牙刷和牙膏在浴室?你可以检查水槽关门?

You don't have to clean the room, just change the bed sheets. All the rooms on this floor are vacant. Can you put the toothbrush and toothpaste in the bathroom? Can you check if the sink is turned off?

ni bu xuyao dasao fangjian, keyi huan chuangdan. zai zhege louceng, suoyou fangjian de kong de. ni keyi ba yashua he yagao zai yushi? ni keyi jiancha shuicao guanmen?