Always and Never 2 中文

  •  
  • 542
  • 3
  • 3
  • Mandarin 
Dec 19, 2012 12:55
我从来没有阅过读报。城市从来没有安静。我常吃有很多食物。我每星期二二点开始工作。饭店常每天都忙。

I never read the newspaper. The city is never quiet. I always eat a lot of food. I always start work every Tuesday at 2. The hotel is always busy everyday.

Wǒ cónglái méiyǒu yuèguò dú bào. Chéngshì cónglái méiyǒu ānjìng. Wǒ cháng chī yǒu hěnduō shíwù. Wǒ měi xīngqí'èr èr diǎn kāishǐ gōngzuò. Fàndiàn cháng měi tiān dū máng.