Mandarin Skype 578 中文

  •  
  • 101
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
Mar 30, 2019 09:39
搬到LasVegas完成。但我们的时差 增加它是十五个小时。你下个星期哪几天有空?我希望我们可以有很多外语重复。

The move to Las Vegas is finished. The time difference between us has increased to fifteen hours. What days next week are you free? I hope we can have a lot of foreign language repetitions.

ban dao las vegas wancheng. dan women de shicha zengjia ta shi shiwu ge xiaoshi. ni xia ge xingqi na jia tian you kong? wo xiwang women keyi you henduo waiyu chongfu.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app