Co-workers and To try 中文

  •  
  • 763
  • 2
  • 2
  • Mandarin 
Dec 30, 2012 17:31
我的同事喜欢尝试食物。我常对我的同事关于食物。我的老板尝试说中文。我尝试了去我的外甥的家。

My co-workers want to try the food. I always talk to them about food. My boss tries to speak Chinese. I tried to go to my nephew's house.

Wǒ de tóngshì xǐhuan chángshì shíwù. Wǒ cháng duì wǒ de tóngshì guānyú shíwù. Wǒ de lǎobǎn chángshì shuō zhōngwén. Wǒ chángshìle qù wǒ de wàishēng de jiā.