macha31's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

274
Entries Written

10
Corrections made

708
Corrections received

294
Friends

About me

我是在北京工作50岁的日本人。

Read more

Latest entries

macha31

zh,sh,ch等中文翘舌音的发音,按舌头着的位置,可以分类3种。 With native lang

zh,sh,ch等中文翘舌音的发音,按舌头着的位置,可以分类3种。1)把舌尖着在硬腭和软腭的界限发音的。北京人比较多。2)把舌头着在硬腭的中间(上牙龈的稍微后面)发音的。在中国标准的发音方式。年轻人的发音几乎都是这个。3)把舌头着在上面的前牙里面发音的。南方的中年以上的人的发音。
 •  
 • 597
 • 1
 • 1
 • Mandarin 
Oct 8, 2016 06:37
macha31

找合适自己的中文教材

我坚持每天听NHK的中文广播讲座,不过最近我觉得那个讲座的内容对我来说太容易。所以我要找新的学习方法。听中国的广播也是好方法,不过比我的汉语水平难得多,听不懂的地方太多了。找到合适自己水平的教材,不简单。
 •  
 • 681
 • 9
 • 4
 • Mandarin 
Dec 13, 2012 23:51
macha31

增加词汇 With native lang

我到目前为止学中文时轻视增加词汇。因为我认为记单词这样单纯作业很麻烦。不过如果词汇不多的话,听不懂母语说话人的话,作文时不能写文章我想写等等,有很多不方便。我决心了从现在起每天看词汇集等增加中文词汇。
 •  
 • 685
 • 1
 • 1
 • Mandarin 
Dec 10, 2012 22:19
macha31

HSK(汉语水平考试)5级 With native lang

我今天考了HSK(汉语水平考试)5级。我首先听听力的考题,吃了一惊。考题比四级难得很,几乎都听不太懂,随便回答。接下来的“阅读”,比时间短问题多。开头我慢慢地做题,结束之前不够了时间,念课文只一次,立刻在灵感的选择选择题。我觉得从下次要研究合理分配时间后,面临考试。
 •  
 • 1538
 • 3
 • 2
 • Mandarin 
Dec 2, 2012 21:42
macha31

Có 2 tiếng chuẩn ngữ ở Việt Nam ?

Khi tôi vào Thành Phố Hồ Chí Minh ,tôi đã xem ti-vi ở khách sạn. Tôi ngạc nhiên vì ti-vi phát thanh bằng tiếng miền Nam. Ví dụ, ngôn n...
 •  
 • 1930
 • 5
 • 2
 • Vietnamese 
May 15, 2011 10:27
Read more

Testimonials from My Friends

phanvinhung
Xin chào. Bạn đã có thể nói (sử dụng ) khá tiếng việt chưa?
ellent
chào bạn