Warme eten voor een koude man

  •  
  • 281
  • 0
  • 2
  • Dutch 
Nov 4, 2016 22:48
Een zure man ging naar een restaurant. Want hij koud was, was hij knorrig.(Of is deze beter: hij was knorrig want hij koud was.)

"Welkom meneer." zei de ober toen de man in het restaurant kwam. "Wat wilt u te drinken?"

"Ik wil een sterk koffie. Pikzwart, geen zuiker." Hij nam een plaats bij de hoek en wreef in zijn handen. Terwijl hij wachtte, las hij de menu.

Later kwam de ober met zijn koffie. "Weet u wat u wil te eten, meneer?"

"Een heet soep, wat voor soort kan ik niet schelen. En sommige warme rosbief, alstublieft."

"Zeker meneer." en weg ging de ober naar de keuken.

Enkele minuten later kwam de ober terug met de eten. "Eet smaakelijk." zei hij als hij vertrok.

Koud en met veel honger, begon de man met de donker-rode soep. Toen de lepel zijn tong raakte, riep hij in pijn. "Ouch! Dit is nu te heet om te eten!" Hoewel hij koud was, was zijn tong te sensitief. Zat hij beneden de lepel en in plaats daarvan at de rosbeif. Het was erg lekker. Hij werd een beetje warmer en gelukkiger. Zodra hij dat klaar was, terugging hij naar de soep. "Het zou nu kouder zijn en ik kan nu het eten." dacht hij als hij een lepelvol soep proeven. Het was inderdaad kouder, maar nog te heet... "Nee, dit is te pittig!" Hij blies uit zijn mond.

De ober zag en rende naar hem. "Sorry, meneer. Is het niet naar wens?" Hij wachtte voor de man op hem schreeuwen. Maar de man lachte. "Nee, nee, dit is wel wat ik nodig had. Als het is pittig, dan toen ik buiten gaan, zal ik nog het proeven, dus zal het me warm blijven. Dank u wel!" De warme eten heeft de koude man opgewarmd.
A sour man went to a restaurant. Because it was cold, he was grumpy. (or is this better: he was grumpy because he was cold?)

"Welcome sir." said the waiter when the man came into the restaurant. "What do you want to drink?"

"I want a strong coffee. Pitch black, no sugar." He took a seat in the corner and rubbed his hands together. While we waited, he read the menu.

Later the waiter came with his coffee. "Do you know what you want to eat, sir?"

"A hot soup, I don't care what kind. And some warm roastbeef, please."

"Certainly, sir." and away went the waiter to the kitchen.

Several minutes later, the waiter came back with the food. "Enjoy." he said as he left.

Cold and very hungry, the man began with the dark-red soup. When the spoon touched his tongue, he cried out in pain. "Ouch! This is too hot to eat now!" Even though he was cold, his tongue was too sensitive. He set the spoon down and instead ate the roastbeef. It was very delicious. He became a bit warmer and happier. As soon as he finished that, he returned to the soup. "It should be colder now, and I can now eat it," he thought as he tasted a spoonful of the soup. It was indeed colder, but still too hot... "No, this is too spicy!" He blew out of his mouth.

The waiter saw and ran to him. "Sorry, sir! Is it not to your liking?" He waited for the man to yell at him. But the man laughed. "No, no, this is exactly what I needed. If it is spicy, than when I go back out, I will still taste it, and so it will keep me warm. Thank you very much!" The warm food had warmed the cold man.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app