PM / Vilka fördelar finns det som med att vara två -eller flerspråkig?

  •  
  • 133
  • 0
  • 1
  • Swedish 
Nov 19, 2018 00:37
PM / Vilka fördelar finns det som med att vara två -eller flerspråkig?


I dessa tider kan man åka till över hela världen om man har pass och man kan bo eller jobba i utomlands om man har tillstånd. Enligt Vince talar över hälften av befolkningen minst två språk runt om i världen.(2018) Sverige är ett land som har accepterat invandring från många olika länder för länge sedan. Det betyder att befolkning pratar flera språk för det som modersmål eller andraspråk i Sverige. En undersökning av Eurostat visar att 97 procent av svenskarna i åldern 25 till 64 år talar minst två språk.(Anders,2018) På grund av Skolverket börjar elever lära sig engelska i årskurs 1-3 samt att elever ska kunna välja mellan minst två språk i årskurs 6. På detta sätt är många i befolkningen två -eller flerspråkiga och lär sig andra -eller mer språk. Vilka fördelar finns det som med att vara två -eller flerspråkig?

Hur tänker skolan om att elever lär sig andra språk? Skolverket visar följande tankar om att ha kunskaper i fler språk. De menar att om man lär sig språk får man nya perspektiv på omvärlden vilket ökar möjligheten att känna tillhörighet i olika sociala och kulturella situationer. De här fördelarna kommer till nytta i den globala världen.

Leena Huss, språkforskare vid Uppsala universitet, påstår att man som växer upp med flera språk har man många fördelar. Till exempel, blir man mer kreativ, ökar språklig medvetenhet och får positiva sociala effekter.(skoglund,2010) Ytterligare säger hon att lära sig ett språk aktiverar hjärnan och får lättare när man lär sig andra nya språk.(Bergström,2015) Anna Flyman Mattsson, som forskar i språk vid Lunds universitet, talar väl om att befolkningen blir flerspråkig. Därför att de som växer upp med flera språk kan öka sin hjärnas kapacitet, kan tänka ännu mer flexibel och har lättare att uppfatta grammatiska strukturer.(Medic,2014) Som ett faktum är tvåspråkiga duktiga på att förstå och gissa vad andra säger och menar.

En kognitiv neuroscientist, Ellen Bialystok vid York university säger att tvåspråkighet hjälper till att förhindra symtomen från Alzheimers sjukdom. Den regelbundna användningen av två språk verkar försena början av Alzheimers sjukdomssymtom. I studiet undersökte hon 400 Alzheimerpatienter. I genomsnitt visade tvåspråkiga patienter Alzheimers symtom fem till sex år senare än enspråkiga patienter.(Dreifus,2011) Antalet personer som är 80 år eller äldre har ökat mer och mer.(SCB,2016) För att upprätthålla hjärnhälsan är det positivt att bli en tvåspråkig talare.

Panos Athanasopoulos, professor i psykolingvistik och tvåspråkig kognition vid Lancaster university upptäckte att tvåspråkiga utför uppgifter mycket bättre än enspråkiga genom ett test. Tvåspråkiga utförde testet snabbare och mer exakt. Han säger att deras executive system som kognitivt system för att styra tänkande och beteende skiljer sig från enspråkiga. Och forskning tyder på att språket bestämmer människans syn på världen. En kognitiv neuropsykolog Jubin Abutalebi vid universitetet i San Raffaele i Milano kan skilja tvåspråkiga människor från enspråkiga helt enkelt genom att titta på skanningar av sina hjärnor. Ellen Bialystok säger att tvåspråkighet kan erbjuda skydd efter hjärnskada. I en studie av 600 stroke överlevande i Indien upptäckte Bak att kognitiv återhämtning var dubbelt så stor för tvåspråkiga som för enspråkiga.(Vince,2016)

Sammanfattningsvis kommer jag fram till att det finns flera fördelar med två -eller flerspråkighet. Som nämns tidigare är tvåspråkiga mer kreativa och flexibel i sitt tänkande,det är lättare att lära sig ett annat språk, tvåspråkighet aktiverar hjärnan och ökar hjärnans kapacitet samt den regelbundna användningen av två språk verkar försena uppkomsten av Alzheimers sjukdomssymtom. Det är lätt att hitta redskap för att lära sig andra -eller mer språk på nätet. Det är bra för dig att vara två -eller flerspråkiga och lära sig språk för din förmågan och hälsan plus vår sociala.källförteckning:

Vince,G.(2016,12 august).The amazing benefits of being bilingual. BBC.Hämtad 2018-11-10,från http://www.bbc.com/future/story/20160811-the-amazing-benefits-of-being-bilingual

Anders (2018,27 september).Sverige har flest flerspråkiga i EU.Språk tidningen.Hämtad 2018-11-10,från http://spraktidningen.se/blogg/sverige-har-flest-flersprakiga-i-eu

Eurostat. (2018,26 september).65% know at least one foreign language in the EU. Hämtad 2018-11-10,från https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180926-1

skolverket. kursplan -engelska (grundskolan). Hämtad 2018-11-10,från https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRENG01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1

skolverket. språkvalet i grundskolan. Hämtad 2018-11-10, från https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../studie--och-yrkesvagledare/stod/sprakvalet-i-grundskolan

Skoglund,J.(2010,22 februari).Många fördelar med att vara flerspråkig.Sverigesradio. Hämtad 2018-11-10 från https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=3460181

Bergström,K(2015,4 mars). Fördelar med flerspråkighetet. Uppsala universitet. Hämtad 2018-11-10 från http://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=4244&typ=

Medic, N(2014,4 december).Forskare:Gör alla flerspråkiga.svt NEHETER. Hämtad 2018-11-10 från https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/forskare-gor-alla-flersprakiga

Dreifus, C(2011,30 maj).The Bilingual Advantage.The New York Times. Hämtad 2018-11-10 från https://www.nytimes.com/2011/05/31/science/31conversation.htm

Statistiska Centralbyrån[SCB].(2016,7 mars)Stora insatser krävs för att klara 40-talisternas äldreomsorg. Hämtad 2018-11-18, från
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2016/Stora-insatser-kravs-for-att-klara-40-talisternas-aldreomsorg/