چند جمله نوشتم

  •  
  • 331
  • 5
  • 6
  • Persian 
Mar 16, 2016 01:14
من پنجره را دیروز تمیز کردم

من این خودکار را امروز در مدرسه پیدا کردم

من کتاب را امروز در ساحل خواندم

من یک انار امروز صبح خوردم
I wrote some sentences

Yesterday I cleaned the window.

Today I found this pen at school.

Today I read the book at the beach.

This morning I ate a pomegranate.