RÓŻNE LICZBY I RODZAJE PRZYMIOTNIKA 'WRAŻLIWY'

  •  
  • 45
  • 1
  • 2
  • Polish 
Oct 7, 2019 02:20
RÓŻNE LICZBY I RODZAJE PRZYMIOTNIKA 'WRAŻLIWY'

Więzień, liczba pojedyncza, rodzaj męskoosobowy
Wrażliwy więzień nie chciałby zjeść wstrętnych posiłków w brudnym więzieniu. (mianownik+nie chcieć)
Okazało się, że samobójstwo zamiast kary śmierci było lepszą decyzją dla wrażliwego więźnia. (dla+dopełniacz)
Przyszło wrażliwemu więźniowi do głowy, że mógłby uderzyć w ścianę śrubokrętem, by stworzyć wyjście więzienia. (przyjść komuś do głowy=celownik)
To łatwe uszkodzić wrażliwego więźnia, jeśli uderzysz go cegłą. (uszkodzić+biernik)
Jeśli ten niedojrzały nastolatek popełni więcej przestępstw, pewnego dnia ewentualnie zostanie wrażliwym więźniem. (zostać+narzędnik)
Naczelniczka więzienia sadziła o wrażliwym więźniu, że narzekał za dużo na błahe rzeczy pojawiające się w codziennym życiu. (sądzić o+miejscownik)
Wrażliwy więźniu, przestań krzyczeć, że boli cię brzuch! (wołacz)

Łokieć, liczba pojedyncza, rodzaj męskorzeczowy
Wrażliwy łokieć jest jedną z najważniejszych części ludzkiego ciała, która jest podatna na otarcie. (mianownik+być)
Nie mógł zgiąć wrażliwego prawego łokcia, bo taka fizyczna czynność będzie zbyt bolesna dla niego. (nie móc zgiąć+dopełniacz)
Musisz mieć więcej cierpliwości i pozwolić twojemu rannemu wrażliwemu łokciowi stopniowo, powoli się leczyć. (pozwolić+celownik)
Czując chłód, kochanka głaskała wrażliwy łokieć swojego kochanka, którego ciało jest cieplejsze niż kołdra. (głaskać+biernik)
Musisz zająć się swoim wrażliwym prawym łokciem, właściwie proponuję, żebyś nosił ochraniacz na łokieć. (zająć się+narzędnik)
Parch skory jest dobrze widoczny na jego wrażliwym lewym łokciu. (na+miejscownik)
Wrażliwy łokciu, jesteś taka wrażliwa jak kolano! (wołacz)

Kość, liczba pojedyncza, rodzaj żeński
Przeglądając się zdjęciu rentgenowskiemu, lekarz dowiedział się, że jakaś wrażliwa kość chowa się pod skórą tego łysego starca. (mianownik+chować się)
Gęstość kości, której pomiar pomoże w diagnozie osteoporozy, wspomina o możliwości złamania jakiejś wrażliwej kości. (złamanie kości=dopełniacz)
Nie da się pozwolić wrażliwej kości połamać na kawałki, rozumiesz? (pozwolić+celownik)
Jeśli ktoś wyskoczy z dwudziesiątego piętra jakiegoś drapacza chmur, na pewno będzie złamał jakąś wrażliwą kość swoją. (złamać+biernik)
Wśród wszystkich składników ludzkiego szkieletu, miękka chrząstka łączy się z wrażliwą kością. (łączyć się+narzędnik)
Czy chciałbyś się dowiedzieć o jakichś nieznanych ciekawostkach o wrażliwej kości? (ciekawostka o+miejscownik)
Wrażliwa kości, zabrałem dużo lekarstw, aby cię wzmacniać! (wołacz)

Dziąsło, liczba pojedyncza, rodzaj nijaki
Wrażliwe dziąsło podlega przewlekłemu zapaleniu spowodowane złymi nawykami. (mianownik+podlegać)
Twarde włosie szczoteczki do zębów nakłuły istotne zęby i nawet spowodowały krwawienie wrażliwego dziąsła. (krwawienie dziąsła=dopełniacz)
Czy będziesz pozwolił swojemu wrażliwemu dziąsłu dalej krwawić i zapalać? (pozwolić+celownik)
Umiesz patrzeć na swoje wrażliwe dziąsło bez żadnego lustra w okolicy? (patrzeć na+biernik)
Nie martw się, skoro jeden z najlepszych i najbardziej doświadczonych dentystów opiekowałby się twoim wrażliwym dziąsłem. (opiekować się+narzędnik)
Po paleniu papierosów, dużo szkodliwych substancji będzie pozostawało na wrażliwym dziąśle. (na+mianownik)
Wrażliwe dziąsło, przez następny rok będę używał pasty do zębów z fluorem poleconej przez dentystę, żeby cię chronić! (wołacz)

Wielbiciele, liczba mnoga, rodzaj męskoosobowy
Wrażliwi wielbiciele nie tolerują nikogo, który próbuje znieważać ich ulubionego idola. (mianownik+nie tolerować)
Słynny idol nie chciał wyświetlić żadnych ukrytych wiadomości od swoich wrażliwych wielbicieli. (od+dopełniacz)
Piosenkarka wybaczyła wrażliwym wielbicielom, którzy ją molestowali od kilku miesięcy. (wybaczyć+celownik)
Jakiś facet, który obraźliwie przeklinał jednego z najpopularniejszych piosenkarzy w tym kraju, błagał wrażliwych wielbicieli, żeby dali mu odjeść. (błagać+biernik)
Wreszcie ci obojętni słuchacze pozostaną wrażliwymi wielbicielami tej urocznej piosenkarki. (pozostać+narzędnik)
Widząc pomylone czynności zrobione przez tych wariatów, przypominałem sobie o wrażliwych wielbicielach, którzy chętnie zrobią wszystko, żeby uzyskać podpis ich idola. (przypominać sobie o+miejscownik)
Wrażliwi wielbiciele, rozkazuję, natomiast bądźcie bardziej tolerancyjni! (wołacz)

Tętnice, liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy
W skrócie, wrażliwe tętnice znajdują się w szyi, w sercu, w głowie, i tak dalej. (mianownik+znajdować się)
Po dźgnięciu nożem przez mordercę, ofiara zmarła z powodów pęknięcia wrażliwych tętnic i nadmiernego krwawienia. (pęknięcie tętnic=dopełniacz)
Dzięki wrażliwym tętnicom działającym w całym ciele ludzkim, dopływ krwi jest zatem możliwy. (dzięki+celownik)
Dużo tlenu jest w stanie utrzymać wrażliwe tętnice, które służą do dopływu krwi. (utrzymać+biernik)
Domyślam się, że wrażliwe żyły łączą się z wrażliwymi tętnicami. (łączyć się+narzędnik)
Powinniśmy pamiętać o wrażliwych tętnicach, które wspierają nasze życie bez przerwy. (pamiętać o+miejscownik)
Wrażliwe tętnice, jesteście istotnymi składnikami ludzkiego ciała! (wołacz)
DIFFERENT NUMBERS AND TYPES OF THE 'SENSITIVE' ADJECTIVE

Prisoner, singular, masculine-personal
A sensitive prisoner would not want to eat disgusting meals in a dirty prison. (denominator + not want)
It turned out that suicide instead of the death penalty was a better decision for a sensitive prisoner. (For + complement)
It came to the sensitive prisoner that he could hit the wall with a screwdriver to create a prison exit. (come to mind = crosshair)
It's easy to damage a sensitive prisoner if you hit him with a brick. (+ Accusative damage)
If this immature teenager commits more crimes, one day he might become a sensitive prisoner. (To be instrumental +)
The prison head thought of a sensitive prisoner that he complained too much about trivial things in everyday life. (judge about + locative)
Sensitive prisoner, stop shouting that your stomach hurts! (vocative)

Elbow, singular, masculine
A sensitive elbow is one of the most important parts of the human body that is prone to chafing. (Denominator + be)
He could not bend the sensitive right elbow, because such physical activity would be too painful for him. (unable to bend + genitive)
You must have more patience and allow your injured sensitive elbow to heal slowly and slowly. (+ Afford viewfinder)
Feeling the cold, the lover stroked the sensitive elbow of her lover, whose body is warmer than the quilt. (Stroke + biernik)
You need to take care of your sensitive right elbow, actually I suggest that you wear the elbow pad. (take care of + instrument)
The scab of the skin is clearly visible on his sensitive left elbow. to + locative)
Sensitive elbow, you are as sensitive as your knee! (vocative)

Bone, singular, feminine
Looking at the x-ray, the doctor found out that some sensitive bone was hiding under the skin of this bald old man. (denominator + hide)
Bone density, whose measurement will help diagnose osteoporosis, mentions the possibility of breaking some sensitive bone. (bone fracture = complement)
You can't let a sensitive bone break into pieces, understand? (+ Afford viewfinder)
If someone jumps out of the twenty-th floor of a skyscraper, they will definitely break some sensitive bone. (Break + biernik)
Among all the components of the human skeleton, soft cartilage combines with sensitive bone. (connect + toolbox)
Would you like to know about some unknown curiosities about sensitive bone? (interesting fact about + locative)
Sensitive bones, I took a lot of medicine to strengthen you! (vocative)

Gingival, singular, neuter type
Sensitive gums are subject to chronic inflammation due to bad habits. (+ Denominator subject)
The hard bristles of the toothbrushes punctured the vital teeth and even caused bleeding of the sensitive gums. (bleeding gums = complement)
Will you allow your sensitive gum to continue to bleed and light up? (+ Afford viewfinder)
Can you look at your sensitive gum without any mirror in the area? (look at + accusative)
Don't worry, since one of the best and most experienced dentists would look after your sensitive gums. (look after + toolbox)
After smoking, lots of harmful substances will remain on the sensitive gums. (Na + denominator)
Sensitive gum, for the next year I will use fluoride toothpaste recommended by the dentist to protect you! (vocative)

Devotees, plural, masculine-personal
Sensitive devotees do not tolerate anyone trying to insult their favorite idol. (denominator + not tolerate)
The famous idol did not want to display any hidden messages from his sensitive admirers. (From + complement)
The singer has forgiven the sensitive admirers who have molested her for several months. (+ Forgive viewfinder)
Some guy who offensively cursed one of the most popular singers in the country, begged sensitive devotees to let him go. (Beg + biernik)
Finally, these indifferent listeners will remain sensitive admirers of this charming singer. (+ Remain instrumental)
Seeing the mistaken activities done by these crazy people, I remembered about sensitive devotees who would gladly do everything to get the signature of their idol. (remember about the + locative)
Sensitive devotees, I command, but be more tolerant! (vocative)

Arteries, plural form, non-masculine gender
In short, sensitive arteries are found in the neck, heart, head and so on. (denominator + to be found)
After being stabbed by the killer, the victim died of rupture of sensitive arteries and excessive bleeding. (artery rupture = complement)
Blood supply is therefore possible due to sensitive arteries operating throughout the human body. (+ Through dative)
A lot of oxygen is able to maintain sensitive arteries that are used for blood supply. (+ Maintain biernik)
My guess is that sensitive veins connect to sensitive arteries. (connect + toolbox)
We should remember about sensitive arteries that support our lives without interruption. (remember about + locative)
Sensitive arteries, you are essential components of the human body! (vocative)