Hello.

  •  
  • 95
  • 0
  • 1
  • English 
May 9, 2015 17:00
Hello. My name is Phương Anh. I come from Vietnam. I'm Vietnamese.
I'm 14 years old. I am a student of secondary school. I hope you'll help me. Thx you :)
Xin chào. Tôi là Phương Anh. Tôi đến từ Việt Nam. Tôi là người Việt. Năm nay tôi 14 tuổi. Hiện tôi đang là học sinh của 1 trường trung học. Mong được các bạn giúp đỡ. Cảm ơn :)
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app